.
Công khai QH, KH sử dụng đất
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương

1. Số 428/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện  Nam Sách
     
      Tải Quyết định tại đây
 
 
2. Số 429 QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện  Thanh Hà
    
       Tải Quyết định tại đây
 
  
3. Số 430/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện  Gia Lộc
      
        Tải Quyết định tại đây
 
 
 
4. Số 431/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện Bình Giang
 
       Tải Quyết định tại đây     
 
 
 
5. Số  812/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện Tứ Kỳ
      
        Tải Quyết định tại đây
 
 
 
6. Số 866/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện  Ninh Giang
      
        Tải Quyết định tại đây
 
 
 
7. Số 867/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện  Kim Thành
      
        Tải Quyết định  tại đây
 
 
8. Số 868/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện  Thanh Miện
      
        Tải Quyết định  tại đây
 
 
 
9. Số 869/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  huyện  Cẩm Giàng
      
        Tải Quyết định  tại đây
 
 
 
10. Số 870/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  tp. Hải Dương
      
        Tải Quyết định  tại đây
 
 
 
11. Số 940/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  tp. Chí Linh
      
        Tải Quyết định tại 
 
 
12. Số 984/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  thị xã Kinh Môn
      
        Tải Quyết định tại đây
 
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương(15/02/2023)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Hải Dương(25/07/2022)
các quyết định phê duyệt QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021(01/01/2022)
BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021(05/10/2021)
Các tin cũ hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Hải Dương (27/02/2020)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương(05/03/2019)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương(08/03/2018)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Hải Dương(17/01/2017)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương