w
Cải cách hành chính
Kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nhằm kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai còn có bất cập, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, thực hiện rà soát 13 văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đất đai đang còn hiệu lực thi hành.

Qua công tác rà soát, nhận thấy, hầu hết các văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành về cơ bản đều đảm bảo trình thự, thủ tục ban hành, đảm bảo thẩm quyền cả về thể thức và nội dung văn bản, phù hợp các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn tại thời điểm ban hành văn bản, đáp ứng tốt cho yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện các quy định đến nay hoặc do thay đổi khách quan (thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, pháp luật có thay đổi) hoặc do đòi hỏi từ thực tiễn, một số văn bản đã bộc lộ những điểm bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: Sở đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đến 8/13 văn bản được rà soát gồm: các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 (và 02 Quyết định sửa đổi, bổ sung); quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục về đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020; quy định về luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019); quy định về giá đất giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021); quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018.

Có thể nói, với việc rà soát, kiến nghị xử lý kịp thời các nội dung còn có mâu thuẫn, bất cập trong các văn bản pháp quy về đất đai do UBND tỉnh ban hành là việc làm cần thiết, phù hợp quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 255/BC-STNMT ngày 08/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

 Minh Long

Các tin mới hơn
Những điểm mới về hạn mức công nhận đất ở và việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(07/10/2022)
Từ ngày 14/10/2022, việc tách thửa đất phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (05/10/2022)
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh(05/10/2022)
Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng(26/09/2022)
Các tin cũ hơn
Tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng(12/09/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4 (25/03/2022)
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(07/03/2022)
Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường(07/09/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2021(07/09/2021)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương