.
Công khai QH, KH sử dụng đất
các quyết định phê duyệt QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021

1. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương 

     Nội dung tại đây

 2. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương  

    Nội dung tại đây

 3. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương 

       Nội dung tại đây

 4. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

     Nội dung tại đây

 5. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

    Nội dung tại đây

 6 .Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021Tp. Hải Dương, Hải Dương

     Nội dung tại đây

 7. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương 

    Nội dung tại đây

 8. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương 

    Nội dung tại đây

 9. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 

    Nội dung tại đây

 10.Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

    Nội dung tại đây

 11.Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 

    Nội dung tại đây

 12. Quyết định phê duyệt  QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021 TX. Kinh Môn tỉnh Hải Dương 

    Nội dung tại đây

 

Các tin mới hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương(15/02/2023)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Hải Dương(25/07/2022)
Các tin cũ hơn
BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021(05/10/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Hải Dương (27/02/2020)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương(05/03/2019)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương(08/03/2018)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương