.
Công khai QH, KH sử dụng đất
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Hải Dương

   1. Số 413/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019  huyện Thanh Hà

       Tải Quyết định tại đây
     2. Số 414/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện  Tứ Kỳ

       Tải Quyết định tại đây
     3. Số 415/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Sách

       Tải Quyết định tại đây
     4. Số 416/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019  Kim Thành

      Tải Quyết định tại đây
    5. Số 417/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kinh Môn
     
      Tải Quyết định tại đây
    6. Số 418/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thanh Miện

      Tải Quyết định tại đây
    7. Số 171/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ninh Giang

      Tải Quyết định tại đây
    8. Số 274/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Chí Linh
     
     Tải Quyết định tại đây
   9. Số 505/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Dương

     Tải Quyết định tại đây
 
  10. Số 506/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bình Giang

      Tải Quyết định tại đây

  11. Số 508/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện  Cẩm Giàng

      Tải Quyết định tại đây

  12. Số 251/QĐ-UBND - Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện  Gia Lộc

      Tải Quyết định tại đây
Các tin mới hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của tỉnh Hải Dương(15/02/2023)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh Hải Dương(25/07/2022)
các quyết định phê duyệt QH SDĐ đến 2030 - kế hoạch SDĐ 2021(01/01/2022)
BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021(05/10/2021)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Các tin cũ hơn
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Hải Dương(08/03/2018)
Các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Hải Dương(17/01/2017)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương