.
Lĩnh vực khoáng sản
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gốm cả đăng ký khối
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương