.
Công tác quản lý cán bộ
Số: 146 /QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin
Số: 145 /QĐ-STNMT ngày 31/10/2022 Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Số: 45/QĐ-STNMT, ngày 25/05/2022; Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương
Số: 55 /QĐ-STNMT, ngày 25/05/2022; Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương
Số: 56 /QĐ-STNMT, ngày 25/05/2022; Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương
Số: 59 /QĐ-STNMT, ngày 14/06/2022; Về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Tâm – Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương
Số:32 /QĐ-STNMT, ngày 06/05/2022; Về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Quang Trường giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Sở
Số:35 /QĐ-STNMT, ngày 06/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Lệ Thanh
Số:33/QĐ-STNMT, ngày 06/05/2022; Về việc bổ nhiệm lại Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương