.
Lĩnh vực môi trường
1.Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thủ tục Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
10.Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
12.Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Cấp giấy phép môi trường
Cấp đổi giấy phép môi trường
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương