.
công khai đấu giá Khoáng Sản
Số 1688/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 quyết định VV phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số 913/TBNY-Tr.T ngày 4/7/2023 Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại đồi Đại Bộ thuộc phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số 911/TBNY-Tr.T ngày 4/7/2023 Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số 915/TBNY-Tr.T ngày 4/7/2023 Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại núi Trại tường thuộc phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số 71/TB-STNMT, ngày 19/6/2023 thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số 69/TB-STNMT ,ngày 08/6/2023 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số 588/2023/TB ngày 08/03/2023 Thông báo Mời tham gia đấu giá khai thác khoáng sản Mô đất, đá làm vật liệu san lấp tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Số 589/2023/TB ngày 08/03/2023 Thông báo mời tham gia đấu giá khai thác Khoáng sản đối với 01 mô chưa có kết quả thăm dò khoáng sản: Mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường (làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói) tại đồi Trại Mét và đồi Trại Quan, phườ
Số 23/TB-STNMT Kết quả lựa chọn lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023
Số 328/STNMT-KSNKB Ngày 21/02/2023 V/v đăng tải công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 năm 2023
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương